Kategorie

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě 
provozovaném firmou ABC service 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, 
kterým je firma 
ABC service, obchodní společnost s.r.o, se sídlem Loudova 1880/8,
130 00 Praha 3, IČO 28604580, 
zapsaná na 1-Městský soud v Praze pod spis. zn.C 220854 
a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České 
republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními 
podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem
o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 
Je-li smluvní stranou nikoli konečný spotřebitel, řídí se vztahy
neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., 
vše ve znění novel.

Kupní smlouva
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím
objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem.
Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) 
lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů a to
telefonicky na čísle 558 646 227 , nebo e-mailem, a to odpovědí na potvrzení Vaší objednávky,
které jste obdrželi na Váš email, nejpozději do 24hodin. Do předmětu napište 
„storno objednávky".
Není-li kupujícím konečný spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná 
objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení 
závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se souhlasí s těmito obchodními, dodacími a
platebními podmínkami, včetně reklamačního řádu.. Na tyto obchodní podmínky a reklamační 
řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a 
má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, 
na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se
výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo
celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a
k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 
Doručení a dodací podmínky
Zboží zákazníkovi doručí smluvený přepravce (přepravní podmínky jsou závislé na typu zakázky), 
nebo si zboží vyzvedne zákazník na prodejně. Podrobnosti dohodne prodejna telefonicky, nebo
e-mailem.
V ceně zboží není uvedeno poštovné, balné, dopravné - je vždy vyčísleno v celkové ceně
objednávky. 
Při dodávce zásilky o hmotnosti nad 50 kg nebo nadrozměrných parametrů bude cena za dopravu
upřesněna po zjištění nejlepší aktuální možné nabídky našich dopravců. Teprve po jejím 
odsouhlasení zákazníkem bude objednávka považována za závaznou. Snažíme se tak vyjednat 
nejlepší ceny za dopravu k plné spokojenosti zákazníka.
 
Termín dodání zboží
Pokud je zboží skladem, dodací doba je 2-5 pracovních dnů. Pokud zboží není vyrobeno, nebo
se právě vyrábí, bude stanovena předběžná dodací lhůta, která bude sdělena kupujícímu individuálně. 
Z důvodu možné vytíženosti výrobců a kamionových dopravců ve vztahu k optimalizaci nákladů si 
firma ABC service vyhrazuje právo na změnu termínu dodání.

Způsob placení
 • Hotově - zboží zákazník uhradí v naší prodejně
 • Dobírkou - hotově při převzetí zboží od dopravce
 • Peněžním převodem na účet - před dodáním zboží
 • Bezhotovostní úhrada se splatností - platí pro smluvní partnery - tj. zákazník musí mít uzavřenou obchodní smlouvu.
 • Zálohovým listem - zároveň s potvrzením objednávky je Vám zaslán zálohový list a zboží je dodáno po jeho uhrazení v hotovosti v naší prodejně, nebo bankovním převodem. V případě výroby nebo dodání zboží na objednávku může prodávající požadovat zaplacení zálohy. Tato se obvykle pohybuje okolo 50 % z ceny objednávky.

Reklamace a záruka
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti a v souladu s platným právním řádem do 30 dnů. 
V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty,
avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době. 
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Tyto je kupující
povinen neprodleně nahlásit naší společnosti. Za vady vzniklé přepravou neručíme. Na veškeré zboží 
se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • opotřebení vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným ošetřováním výrobku
 • násilným poškozením výrobku

 

Postup při reklamaci:
 1. Informujte nás o reklamaci vždy písemně e-mailem, nebo dopisem. V oznámení uveďte rozsah zjištěné závady, počet kusů, kterých se reklamace týká, číslo faktury nebo jiného nákupního dokladu, datum zakoupení. Pokud máte možnost doložte i fotografie poškození a odešle vše na e-mail: abcservice@post.cz, nebo poštou na adresu: ABC service, obchodní společnost s.r.o, Frýdlantská 3683,738 02 Frýdek-Místek.
 2. Po vyzvání zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu. Žádné zásilky, které posíláte na adresu ABC service , neposílejte na dobírku!!! Tyto zásilky nebudou převzaty.
 3. K reklamovanému zboží doložte doklad,nebo jeho kopii o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.


Vrácení zboží
Spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení § 53 odst. 6
Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených
v odst.7: "Spotřebitel nemůže odstoupit podle odst.6 od smluv na dodávku zboží upraveného podle 
přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání." 
Pokud se rozhodne odstoupit od smlouvy, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování,
v původním obalu doručit zpět v uvedené lhůtě, a to buď osobním předáním, nebo zasláním poštou
(určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající obratem zákazníkovi zpět
odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti 
s dodáním zboží zákazníkovi např. balné a poštovné.

 

Po zákaznících, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou 
zásilku na dobírku bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek
(tzv. smluvní pokuta) ve výši 1.000,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a
smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nezaplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty),
budou podstoupeny společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.